Past Fellows

Past Fellows

Anthony Acciavatti

anthony
 • 2017-2018 Princeton-Mellon / Princeton Institute for International & Regional Studies Fellow

Pedro Ignacio Alonso

Pedro Ignacio Alonso
 • 2015-2016 Princeton-Mellon Fellow

Patricio del Real

Patricio del Real
 • 2016 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow

Elsa Devienne

Elsa Devienne
 • 2016 Princeton-Mellon Fellow

Fabrizio Gallanti

Fabrizio Gallanti
 • 2014-2015 Princeton-Mellon Fellow

Joseph Heathcott

Joseph Heathcott
 • 2016 Princeton-Mellon Fellow

Ateya Khorakiwala

ateya
 • 2017-2018 Princeton-Mellon / Humanities Council Fellow

Lilian Knorr

Lillian Knorr
 • 2014-2015 Princeton-Mellon / Woodrow Wilson Postdoctoral Research Associate

Ayala Levin

Ayala Levin
 • 2016-2017 Princeton-Mellon Fellow

Johana Londoño

Johana Londono
 • 2014-2015 Princeton-Mellon Fellow

Sarah Lynn Lopez

Sarah Lynn Lopez
 • 2016-2017 Princeton-Mellon Fellow

Mariana Mogilevich

Mariana Mogilevich
 • 2014-2015 Princeton-Mellon Fellow

Chad Monfreda

chad
 • 2017-2018 Princeton-Mellon / Climate Futures Initiative Fellow

Eduardo Luis Rodriguez

Eduardo Luis Rodriguez
 • 2017 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow

Andrew K. Sandoval-Strausz

Andrew Sandoval-Strausz
 • 2015-2016 Princeton-Mellon Fellow

Joaquin Medina Warmburg

Joaquin Medina Warmburg
 • 2017 PLAS Visiting Scholar / Princeton-Mellon Fellow